• Dobrze trafiłeś!

  Jeżeli szukasz sprawdzonych ofert w atrakcyjnych cenach.

  • ogłoszenia wiarygodnych wystawców
  • minimalne ryzyko wystąpienia wad prawnych i wad fizycznych
  • przegląd całego rynku
  • bezpośredni dostęp do wystawców
  • bez marży pośrednika
  • maksymalne bezpieczeństwo transakcji
 • Szukasz klientów?

  remarket.pl to najlepszy adres dla banków, firm leasingowych, CFM, Rent a Car, wypożyczalni maszyn i urządzeń, importerów, autoryzowanych sprzedawców.

  • jedyny taki adres do prezentacji Twoich ofert
  • większy zasięg ogłoszeń i grono potencjalnych nabywców
  • wyższe ceny transakcyjne
  • krótszy czas sprzedaży
  • szybsze uwolnienie środków pieniężnych
  • Twoje ogłoszenia zasługują na właściwy adres

Najpewniejsze okazje na rynku

remarket.pl - najlepszy adres w sieci

Szukam przedmiotu
Jestem wystawcą

Pełna wersja serwisu wkrótce

Zapisz się na newsletter, a powiadomimy Cię gdy ruszymy!


remarket.pl Serwis sprawdzonych ogłoszeń 2023 ©

Regulamin

I. Ogólne Postanowienia.
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez BAFC usług na rzecz użytkowników Internetu, w szczególności przedsiębiorców należących do jednej ze wskazanych grup: banki, podmioty leasingowe, podmioty CFM, podmioty Rent a Car, importerzy, autoryzowane salony sprzedaży, autoryzowani/koncesjonowani przedstawiciele, podmioty wynajmujące maszyny i urządzenia, producenci maszyn, urządzeń i pojazdów z uwzględnieniem firm budowlanych, którzy zamierzają zbyć wskazane w Regulaminie ruchomości lub nieruchomości, poprzez kojarzenie tych przedsiębiorców z podmiotami zamierzającymi nabyć wskazane ruchomości i nieruchomości bezpośrednio (przez Zgłoszenia) lub pośrednio poprzez umożliwienie im zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie REMARKET. Regulamin określa również zasady dostępu, funkcjonowania i korzystania z Serwisu REMARKET.
 2. Serwis REMARKET jest dostępny za pomocą urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
II. Definicje.
 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  a. BAFC – BAFC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-101), przy ul. Wiosennej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514160, posiadająca numer REGON 147294128, NIP 531-16-90-618, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem korespondencyjnym: remarket@remarket.pl.
  b. Mienie — nieruchomości oraz ruchomości: pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, elektronika, sprzęt IT jak również inne przedmioty, dopuszczone do obrotu w Serwisie na podstawie zgody BAFC.
  c. Nabywca – Użytkownik niebędący Wystawcą – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu REMARKET w celu nabycia Mienia na zasadach określonych w Regulaminie.
  d. Ogłoszenie — przygotowane przez Wystawcę Ogłoszenie dotyczące zbycia Mienia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie REMARKET, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  e. Regulamin — niniejszy Regulamin. 
  f. Serwis lub Serwis REMARKET— prowadzony przez BAFC w języku polskim internetowy serwis służący kojarzeniu określonych zbywców (Wystawców) i nabywców (Nabywców) określonego Mienia bezpośrednio lub pośrednio poprzez umożliwienie zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie REMARKET.
  g. Użytkownik — Wystawca, Nabywca a także każdy podmiot korzystający z  Serwisu REMARKET.
  h. Wystawca — przedsiębiorca: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku ze zbyciem Mienia na skutek korzystania z Serwisu REMARKET poprzez zgłoszenie Zgłoszenia lub opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, która zawarła z BAFC umowę w przedmiocie korzystania z Serwisu REMARKET i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu REMARKET.
  i. Zgłoszenie – przygotowane przez Wystawcę, w odpowiedzi na zapytanie BAFC, zgłoszenie Mienia do zbycia, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
III. Zasady korzystania z Serwisu przez Nabywców.
 1. Nabywca aby skorzystać z Serwisu REMARKET w zakresie złożenia zapytania o konkretne Mienie i Wystawców zbywających konkretne Mienie zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu, wypełnienia właściwego formularza (w wymaganym zakresie) lub utworzenia Konta (o ile taka funkcjonalność jest dostępna), chyba że Serwis udostępni Ogłoszenia możliwe do przeglądania bez dokonania przez Nabywcę wspomnianych czynności.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, BAFC niezwłocznie wyśle na wskazany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej wiadomość od mająca na celu aktywowanie przez Nabywcę swojego zapytania.
 3. BAFC przekaże Nabywcy na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej Zgłoszenia Wystawców związane z zapytaniem Nabywcy lub informacje o braku takich Zgłoszeń.
 4. BAFC po dokonaniu wyboru Zgłoszeń przez Nabywcę do dalszych negocjacji przekaże Nabywcy dane kontaktowe Wystawcy celem bezpośrednich negocjacji Nabywcy i Wystawcy związanych z zawarciem umowy zbycia Mienia.
 5. BAFC nie ponosi odpowiedzialności za brak Zgłoszeń lub Ogłoszeń odpowiadających Nabywcy.
 6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dla dokonywania jakichkolwiek czynności w ramach Serwisu REMARKET wymagane jest działanie osób uprawnionych do reprezentacji tych podmiotów w takim zakresie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia konta jak i zamieszczenia ogłoszenia.
IV. Ogólne warunki korzystania z Serwisu REMARKET.
 1. Szczegółowe zasady niezwiązane z Nabywcami, dotyczące Zgłoszeń lub Ogłoszeń oraz relacji Serwisu REMARKET lub BAFC z Wystawcami określone są w umowie zawieranej przez BAFC z Wystawcami.
 2. Wystawcy we własnym zakresie przygotowują treść Zgłoszenia lub Ogłoszenia, z uwzględnieniem regulacji wskazanych we wspomnianej wyżej umowie.
 3. Zgłoszenie może dotyczyć kilku przedmiotów. Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu. Wystawca wskazuje w Zgłoszeniu lub Ogłoszeniu rzeczywistą cenę brutto oraz netto przedmiotu (Mienia).
 4. To samo Mienie nie może być jednocześnie przedmiotem kilku Ogłoszeń Wystawcy.
 5. Wystawca w Zgłoszeniu lub Ogłoszeniu zobowiązany jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym oraz wskazać na realny zamiar zbycia wskazanego przez Wystawcę Mienia za wskazana cenę.
 6. Wystawcy są odpowiedzialni za przekazywane Zgłoszenia lub Ogłoszenia w zakresie ich treści jak również załączonych zdjęć, grafik, rysunków i wszelkich innych materiałów. Wystawca poprzez przekazanie Zgłoszenia lub Ogłoszenia oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza  Regulaminu, praw i interesów BAFC oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.  BAFC nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Wystawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa przekazywanych przez nich treści.
 7. W każdym przypadku pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu REMARKET materiałów wymaga każdorazowo zgody BAFC i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów BAFC oraz Wystawców. Zabronione jest jakiekolwiek pobieranie lub przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki lub znaków towarowych bez zgody BAFC.
Umowa z Wystawcą.
 1. Umowa z Wystawcą w przedmiocie Zgłoszeń lub Ogłoszenia, zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że co innego wynika z Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy z Wystawcą następuje po zgłoszeniu się Wystawcy do BAFC poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu REMARKET – „Jestem Wystawcą”, poprzez  jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.
VI. Zasady odpowiedzialności.
 1. BAFC nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Wystawcę umów zawartych w związku ze Zgłoszeniem lub Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Wystawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. BAFC nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne czy wady prawne oferowanego Minia w tym za jego stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Zgłoszeniach lub Ogłoszeniach przez Wystawcę, a także zdolność zbywców i nabywców do realizacji transakcji.
 2. BAFC nie jest stroną żadnych umów zawieranych przez Wystawców z Użytkownikami zawiązanych z korzystaniem z Serwisu REMARKET i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykonania lub niewykonania wspomnianych umów.
 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu REMARKET stanowią przedmiot praw wyłącznych BAFC lub Wystawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
VII. Prywatność i Poufność.
 1. BAFC zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie gromadzić informacje o treści Zgłoszeń lub Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu umowach.
VIII. Postępowanie reklamacyjne.
 1. Nabywca ma prawo zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu REMARKET, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Reklamacje należy zgłaszać BAFC za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@remarket.pl lub listem poleconym wyłącznie na adres korespondencyjny BAFC z dopiskiem: „REMARKET”.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), oraz inne dane pozwalające na identyfikację okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, BAFC zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, BAFC zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez BAFC.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Użytkownika nie będą rozpatrywane.
IX. Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe.
 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie REMARKET. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 2. O zmianie Regulaminu BAFC poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu REMARKET. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez REMARKET, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu REMARKET. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Nabywcą a BAFC, której przedmiotem jest świadczenie przez BAFC usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu REMARKET, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182), jest BAFC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-101), przy ul. Wiosennej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514160, posiadająca numer REGON 147294128, NIP 531-16-90-618, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, dalej „BAFC”
 2. BAFC przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w celu realizacji umowy o świadczenie usług przez BAFC, jej zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania.
 3. BAFC przetwarza dane osobowe Użytkowników za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa BAFC, a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez BAFC. Użytkownik w każdym czasie może odwołać swoja zgodę w tym zakresie.
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dla skorzystania przez Użytkowników z niektórych funkcjonalności Serwisu REMARKET wymagane jest wypełnienie przez Użytkowników formularza kontaktowego.
 5. BAFC zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych takich jak: prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, prawo ich poprawiania.

Polityka cookies

 1. Aby nasz Serwis funkcjonował poprawnie, kiedy Państwo go odwiedzacie, używamy technologii znanej, jako „pliki cookie". Są to małe pliki, które wysyłamy do Państwa komputerów i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takiej jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Państwa pobyt w Serwisie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią w naszym Serwisie, a to pomaga nam podnosić komfort jego użytkowania.
 2. Pliki cookie są przez nas wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, prosimy abyście Państwo dokonali odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie, lub prosimy pozostawić je na domyślnym poziomie, umożliwiającym przetwarzanie danych. W celu wprowadzenia zmian prosimy o zastosowanie się do instrukcji, które znajdziecie Państwo klikając przycisk „Pomoc" w menu swojej przeglądarki.
 3. Prosimy, aby swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie podjęli Państwo bezpośrednio po wejściu do naszego Serwisu. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, będziemy mieli dostęp do plików cookie zapisanych na Państwa komputerze, kiedy znowu odwiedzicie Państwo nasz Serwis. Dzięki temu, będziemy mogli ułatwić Państwu sposób korzystania z Serwisu oraz dostosować go do Państwa potrzeb i indywidualnych upodobań. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie lub zdecydujecie się Państwo na ich późniejsze usunięcie albo zablokowanie, niektóre obszary lub funkcje naszego Serwisu mogą być niedostępne.
 4. W celu usunięcia lub zablokowania plików cookie zapisanych na Państwa komputerze, prosimy zastosować się do instrukcji, które znajdziecie Państwo klikając przycisk „Pomoc" w menu swojej przeglądarki.

https://www.401kwatches.com fake rolex replica watches https://www.audiowatches.com/ replica rolex fake watches fake rolex replica rolex tag heuer copy fake tag heuer watch tag heuer replica banktagheuer.com loan tag heuer tag heuer copy https://www.freetagheuer.com/ lawtagheuer.com tag heuer imitation fake tag heuer realestatebellross.com bell and ross replica